Wanneer doorverwijzen?

De diagnose kanker, de behandeling en de gevolgen, brengen vaak veel stress met zich mee. U kunt naar Het Behouden Huys verwijzen bij psychologische problematiek waarbij oncologie op de voorgrond staat. Dit geldt voor mensen die zelf kanker hebben (gehad), naasten, nabestaanden, kinderen of andere familieleden (ongeacht aard, prognose of fase van de ziekte).

Er kan aanleiding zijn om uw patiënt naar Het Behouden Huys door te verwijzen wanneer er sprake is van:

 • angst, somberheid, verdriet

 • gevoel de grip op het leven kwijt te zijn

 • moeite met aanpassen en verwerken

 • verstoorde slaap

 • vermoeidheidsverschijnselen of pijn

 • concentratieverlies

 • gestagneerde rouwverwerking

 • relatie- en opvoedingsvragen

 • obstakels rond werkhervatting

 • existentiële vragen over leven en sterven

 • veranderde lichaams- of seksuele beleving.

 

Overweeg doorverwijzing als bovenstaande klachten uw patiënt langere tijd belemmeren en er sprake is van een verzekerde DSM 5-stoornis.

Inclusie- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria: indicatie GGZ-zorg (vermoeden DSM diagnose) waarbij kanker op voorgrond staat in psychologische problematiek.

Exclusiecriteria: indicatie crisis/spoedzorg, suïcidaliteit, client is gevaar voor zichzelf en/of anderen, ernstige/zware verslavings- en of psychiatrische problematiek. Het Behouden Huys heeft geen crisisfunctie.

In het kader van het gewijzigde GGZ-stelsel per 1 januari 2014 is voor de verwijzing van uw patiënt naar Het Behouden Huys het volgende van belang:

 • U moet een vermoeden hebben van een diagnose uit de DSM-V en deze eventueel vermelden op de verwijsbrief.
  Het is onze ervaring dat 95% van onze cliënten voldoet aan een dergelijke DSM-V diagnose. De overige 5% kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

 • U  moet een keuze maken of u verwijst naar de Basis of Gespecialiseerde GGZ.
  De behandeling van enkelvoudige problematiek valt vanaf nu in de Basis GGZ, dit zijn maximaal 8 gesprekken.
  Langer durende trajecten en complexere problematiek wordt behandeld in de Gespecialiseerde GGZ.

VERWIJZEN VIA ZORGDOMEIN

Bent u huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of poh-er GGZ? Dan mag u verwijzen naar Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. U kunt naar Het Behouden Huys verwijzen via Zorgdomein. Ook partners, kinderen of nabestaanden met één of meerdere van bovenstaande problemen kunnen verwezen worden naar Het Behouden Huys. Het is van belang dat u aangeeft of het om basis generalistische zorg gaat of om specialistische zorg.

Heeft u vragen of wilt u even overleggen neem dan gerust contact met ons op via 050 – 406 24 00. Kies optie 3 voor intercollegiaal overleg.