Vrienden van Het Behouden Huys

Het Behouden Huys is ggz-instelling, maar geen gewone. De psychologische zorg die Het Behouden Huys aan honderden (ex-)kankerpatiënten en hun naasten biedt wordt over het algemeen vanuit de basisverzekering vergoed. Maar deze vergoeding ligt lager dan de werkelijke zorgkosten. Het Behouden Huys wil extra zorg, kwaliteit en maatwerk kunnen bieden die de cliënten nodig hebben en verdienen! Een voorbeeld daarvan is de locatie met natuurlijke omgeving en de huiselijke inrichting, wat we healing enviroment noemen. Een grote meerwaarde voor onze cliënten. Of het kunnen aanschaffen van een Virtual Reality-bril, dat ondersteunend is aan de gegeven therapie. Maar dat kost geld. De stichting Vrienden van Het Behouden Huys maakt deze extra zorg mogelijk door hiervoor financiële middelen in te zamelen, zodat Het Behouden Huys zich kan richten op de inhoud van de zorg.

Bekijk hier de gerealiseerde projecten en nieuwe wensen.

Enkele feiten:

* Kanker is een volksziekte die één op de drie mensen treft

* Bijna een half miljoen Nederlanders lijdt aan deze ziekte

* Jaarlijks komen er in ons land ongeveer 110.000 nieuwe patiënten bij

* Met ruim 800 sterfgevallen per week is het doodsoorzaak nummer 1. 

* Psychologische factoren zijn sterk van invloed op de manier waarop mensen met de gevolgen van de ziekte omgaan en daarmee op het welbevinden en de kwaliteit van leven en sterven

Doordat de overheid en de zorgverzekeraars in de afgelopen jaren steeds terughoudender zijn geworden rondom maatschappelijke initiatieven als behandeling voor kankerpatiënten en hun naasten, is Het Behouden Huys afhankelijk van de stichting Vrienden van het Behouden Huys. Deze stichting houdt zich bezig met fondsenwerving en communicatie voor bijzondere projecten. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat deze stichting een steeds prominentere rol krijgt zodat (ex-) kankerpatiënten en hun naasten goed behandeld kunnen (blijven) worden.

De bestuursleden ondersteunen Het Behouden Huys ook met vriendendiensten van henzelf en hun brede netwerk. De stichting is Statutair gevestigd in Haren en heeft een ANBI status.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. subsidies, donaties en rentewinsten

  2. schenkingen, erfstellingen en legaten

  3. fondsenwervingsactiviteiten

  4. alle andere inkomsten en baten

De Stichting Vrienden van Het Behouden Huys is te bereiken via het telefoonnummer van Het Behouden Huys (050) 40 62 400 of via  vrienden@behoudenhuys.nlWil je de Vrienden van Het Behouden Huys steunen? Dat kan op verschillende manieren. Bekijk hier de mogelijkheden.

Bestuur

Sinds september 2014 bestaat het bestuur uit:

G. Buiter (voorzitter)
H.J.E. Boeve-van Balen (Penningmeester)

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid vervullen de bestuursleden hun functie onbezoldigd. Het bestuur komt elk kwartaal bijeen voor een vergadering. Van iedere bestuursvergadering wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt. Dit bestuur heeft de taak tijdelijk op zich genomen, op dit moment worden er gesprekken gevoerd met potentiele bestuursleden om een nieuw bestuur te vormen.

 

Contactgevens

Stichting Vrienden van Het Behouden Huys
Rijksstraatweg 363a
9742 VA HAREN

Telefoon: 050 406 2400
Fax: 050 406 2300
Kvk: 02080848
RSIN: 816043784

ANBI-status

De Stichting Vrienden van Het Behouden Huys heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, deze van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Een erfenis of legaat komt dus volledig ten goede aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten (zie voor meer informatie www.anbi.nl).