Erfstelling

Een erfstelling houdt in dat de gehele erfenis, of een gedeelte ervan, ten goede komt aan het goede doel. Het betekent dat eerst alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) afgelost moeten worden, waarna de rest van de nalatenschap wordt verdeeld over de in het testament genoemde erfgenamen (waarvan HBH er dan één kan zijn). Over dat bedrag hoeven geen successierechten te worden betaald.