Over Vrienden van Het Behouden Huys

De Stichting Vrienden van Het Behouden Huys helpt Het Behouden Huys met extra financiële ondersteuning via donateurs, sponsoren en fondsen. Op deze manier kunnen bijzondere projecten gefinancierd worden. Ook ondersteunen zij Het Behouden Huys met vriendendiensten van henzelf en hun brede netwerk. De stichting is Statutair gevestigd in Haren en heeft een ANBI status.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. subsidies, donaties en rentewinsten

  2. schenkingen, erfstellingen en legaten

  3. fondsenwervingsactiviteiten

  4. alle andere inkomsten en baten

De Stichting Vrienden van Het Behouden Huys is te bereiken via het telefoonnummer van Het Behouden Huys (050) 40 62 400 of via vrienden@behoudenhuys.nlWilt u de Vrienden van Het Behouden Huys steunen? Dat kan op verschillende manieren. Bekijk hier de mogelijkheden.

Bestuur

Sinds september 2014 bestaat het bestuur uit:

G. Buiter (voorzitter)
H.J.E. Boeve-van Balen (Penningmeester)

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid vervullen de bestuursleden hun functie onbezoldigd. Het bestuur komt elk kwartaal bijeen voor een vergadering. Van iedere bestuursvergadering wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt. Dit bestuur heeft de taak tijdelijk op zich genomen, op dit moment worden er gesprekken gevoerd met potentiele bestuursleden om een nieuw bestuur te vormen.

 

Contactgevens

Stichting Vrienden van Het Behouden Huys
Rijksstraatweg 363a
9742 VA HAREN

Telefoon: 050 406 2400
Fax: 050 406 2300
Kvk: 02080848
RSIN: 816043784

ANBI-status

anbi logo

De Stichting Vrienden van Het Behouden Huys heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, deze van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Uw erfenis of legaat komt dus volledig ten goede aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten (zie voor meer informatie www.anbi.nl).