Over de Cliënten Raad

De CR-HBH behartigt de belangen van de cliënten van Het Behouden Huys en zet zich in voor een goede kwaliteit van de zorg. De CR-HBH toetst het beleid en adviseert de directie vanuit het perspectief van de cliënten. Dit conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ18).

De CR-HBH zoekt contact met de cliënten van Het Behouden Huys om voldoende op de hoogte te zijn van hetgeen er speelt en leeft bij de cliënten, zodat dit input levert om de taak van de CR-HBH uit te kunnen voeren. Voor de overige informatie heeft de CR-HBH de beschikking over de rapportage uit de tevredenheidsonderzoeken en over de benodigde managementinformatie.

De leden van de CR-HBH hebben een aantal aandachtsgebieden, vanuit hun eigen expertise. De voorzitter van CR-HBH is tevens voorzitter van de Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis. Het aantal zetels binnen de CR-HBH is 3. De CR-HBH wordt daarnaast bijgestaan door een oud-lid van de voormalige Cliëntenadviesraad en voormalig cliënte van Het Behouden Huys.

 

Wie zijn wij?

Xandra Reinke, voorzitter

Vanuit mijn achtergrond als verlieskundige én op basis van mijn persoonlijke ervaringen met kanker bij naasten heb ik grote affiniteit met de cliëntengroep én de wijze van psychosociale ondersteuning, die door Het Behouden Huys aan de cliënten wordt aangeboden.

Ik ben ook voorzitter van de cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis benaderde díe cliëntenraad of wij – op basis van de ervaring en goede samenwerking – ondersteuning konden bieden om voor Het Behouden Huys invulling te geven aan een cliëntenraad. We hebben ervoor gekozen dat ik als voorzitter van beide cliëntenraden de verbindende persoon ben tussen Het Behouden Huys en het Martini Ziekenhuis.

 

Angelo Serra, lid

Een belangrijk deel van mijn drive om lid te zijn van de cliëntenraad van Het Behouden Huys is te herleiden naar het feit dat ik in mijn persoonlijke omgeving de impact die de diagnose kanker en de ziekte zelf heeft op de patiënt, familie en vrienden (helaas) heb ondervonden.

Vanuit mijn functie in de bancaire sector zie ik mijn toegevoegde waarde voornamelijk op het vlak van financiële en juridische vraagstukken.

 

Marieke Boerema, lid

Ik wil heel graag een rol vervullen binnen een organisatie welke zich bezighoudt met het welzijn van (ex-) zieken en/of hun naasten.  

Als lid van de cliëntenraad van Het Behouden Huys maak ik gebruik van mijn ervaring, mijn analytische en serieuze aard. Mijn juridische werk met mijn zorgachtergrond biedt mij een mooie basis om een invulling te geven aan het lidmaatschap van de cliëntenraad.  

 

Aafje Barsema, adviseur

Een spreekbuis zijn voor alle patiënten en hun naaste, dat wil ik graag zijn. Mijn achtergrond is financieel/juridisch. Ik heb ruime praktijkervaring op juridisch gebied en houd mij nog alle dagen bezig met financiële zaken in de eigen zaak.

Ik ben zelf cliënt geweest van het Behouden Huys en heb voorheen zitting gehad in de Cliënt Advies Raad. Ik wil graag dáár waar mogelijk mijn bijdrage leveren in het kader van advisering, omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

 

Onze missie en visie

Voor de CR-HBH hebben wij de volgende missie en visie geformuleerd:

Missie Cliëntenraad Het Behouden Huys:

Wij geven cliënten van het Behouden Huys een stem (invloed) bij het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en welbevinden van de mens als geheel.

 

Wij doen dit door:

Beleid te monitoren en door te participeren in beleidsprocessen t.a.v. zorg en dienstverlening t.b.v. de cliënt en diens naaste(n) met de WMCZ18 als basis.

Wij hebben een adviserende, monitorende en initiërende rol. Wij zijn een kritische/meedenkende en betrokken gesprekspartner voor alle medewerkers en in het bijzonder voor de directie.

 

Onze ambities

Voor 2020 heeft de CR-HBH de volgende ambities:

Ø  Cliëntenparticipatie op basis van de WMCZ18;

Ø  Kwaliteitszorg, inzage en overleg

Ø  Goed functionerende CR-HBH; goede samenwerking met de organisatie; rolduidelijkheid m.b.t. de CR-HBH

 

Activiteitenplan 2020

Voor 2020 hebben wij een Activiteitenplan geschreven.