Over de Cliënten Advies Raad

De Cliënten Advies Raad (CAR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Het Behouden Huys. De Raad bestaat uit (ex-)cliënten, is onafhankelijk en opereert zelfstandig. Het geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over de kwaliteit van de zorg aan het bestuur en de directie van Het Behouden Huys.

Kwaliteit van de zorg

Voor de Cliënten Advies Raad én Het Behouden Huys staan de kwaliteit van zorg & dienstverlening voorop. De CAR kijkt vanuit het belang van de cliënt naar de dagelijkse gang van zaken en het beleid in Het Behouden Huys, houdt daarbij nieuwe onwikkelingen in de gaten (van binnen en buiten Het Behouden Huys), en luistert naar wat cliënten zelf vinden van de zorg van Het Behouden Huys.

Leden

De Cliënten Advies Raad van Het Behouden Huys bestaat uit: Han Borg (voorzitter), Maaike Haalboom, José Swijgman, Aafje Barsema en Jitske Teeuwisse. De CAR geeft géén adviezen over individuele cliënten en/of klachten. Reglementair bestaat de CAR uit minimaal drie en maximaal vijf leden, die als cliënt te maken hebben (gehad) met Het Behouden Huys. De leden hebben geen arbeidsrelatie met Het Behouden Huys en zij opereren zelfstandig en onafhankelijk. Bij de samenstelling van de CAR wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de cliënten van Het Behouden Huys (kankerpatiënt, naaste, nabestaande, man/vrouw).

Werkwijze

De CAR komt circa 5-6 keer per jaar bijeen. Naast (ex-)cliënten zijn bestuur en directie van Het Behouden Huys belangrijke informatiebronnen voor de Cliënten Advies Raad. Bovendien onderhoudt de Raad contact met externe organisaties zoals cliëntenplatforms, cliëntenverenigingen en CAR’s van vergelijkbare instellingen. In zijn jaarverslag legt de CAR verantwoording af aan het bestuur van Het Behouden Huys.

Wettelijke basis

De CAR is een bij wet* geregeld adviesorgaan van het bestuur en de directie van Het Behouden Huys. De Raad heeft adviesrecht over o.a.:
• het algemeen beleid over de cliëntenzorg
• de veiligheid, privacy en hygiëne binnen Het Behouden Huys
• het kwaliteitsbeleid in het algemeen
• het klachtenreglement
• wijzigingen in de interne organisatie
• samenwerking met andere instellingen
• begroting en jaarrekening

De Raad kan ook ongevraagd advies uitbrengen over zaken waarbij de belangen van cliënten in het geding zijn.

*De wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is sinds 1996 van kracht. Doel van deze wet is de positie van de cliënt te verbeteren.

Uw mening als (ex-)cliënt is van grote waarde

U kunt actief bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en het gemeenschappelijke belang van cliënten. Als (ex-)cliënt heeft u immers concrete ervaring met de zorg en de dienstverlening in Het Behouden Huys. Uw mening, wens, suggestie of vraag daaromtrent is daarom een belangrijke bron van informatie voor de CAR. U kunt de CAR mailen: car@behoudenhuys.nl. De CAR is bij voorkeur te bereiken via e-mai. De mail wordt automatisch, zonder tussenkomst van HBH, doorgestuurd naar een CAR-lid. Als u telefonisch contact wilt, dan kunt u dit aangeven in de mail. U wordt dan zo snel mogelijk gebeld door een CAR-lid. De CAR is ook bereikbaar via het postadres van Het Behouden Huys:

Het Behouden Huys
t.a.v. Cliënten Advies Raad
Rijksstraatweg 363a
9752 CH Haren
E-mail: car@behoudenhuys.nl